FAQ – Často kladené dotazy na Dobrovolníky z řad studentů 3. LF UK

1. Jak a kdy celá myšlenka dobrovolnické pomoci z řad mediků vznikla?

Celá myšlenka vznikla na setkání Akademického senátu 3. LF UK dne 10. 3. 2020. Ještě v ten den vznikla facebooková skupina Dobrovolníci z řad studentů LF a strukturovaný dotazník pro přihlášení do databáze dobrovolníků. Celá myšlenka byla podpořena akademickou obcí, vedením fakulty i vedením nemocnic.

2. Jak probíhá spolupráce mezi lékařskými fakultami? Máte podporu ze strany vedení univerzity?

Koordinační týmy všech lékařských fakult spolupracují již od samého začátku. Zástupci jednotlivých koordinačních týmů jsou spolu pravidelně v kontaktu. Ačkoli každý z těchto týmů koordinuje „své“ dobrovolníky samostatně, informují se vzájemně o změnách a posunu situace. Pražské lékařské fakulty si mezi sebou rozdělily působnost studentů v jednotlivých pražských nemocnicích stejně tak, jako si všechny lékařské fakulty rozdělily zdravotnická zařízení po celé České republice. Podpora ze strany univerzity i fakulty je již od začátku pandemie velmi intenzivní. Koordinátoři úzce spolupracují s vedením obou institucí.

3. Co je náplní práce koordinačního týmu? Spolupracujete se státními institucemi během organizace dobrovolníků?

Koordinační tým dobrovolníků 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se snaží poskytnout hladký průběh dobrovolnictví všem studentům, kteří se rozhodli pomoci. Tým zajišťuje rovnoměrnou distribuci studentů, kteří chtějí být umístěni na dobrovolnickou pozici, a zároveň eviduje studenty, kteří si sami našli místo, na kterém chtějí pomáhat. Velké nemocnice a instituce pod správou 3. lékařské fakulty (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Thomayerova nemocnice, Nemocnice Na Bulovce, Ústav pro péči o matku a dítě, Nemocnice Hořovice, Krajská nemocnice Liberec, Psychiatrická nemocnice Bohnice, zdravotnické záchranné služby, krajské hygienické stanice a infolinky) mají svého studentského koordinátora, který je zodpovědný za spolupráci s těmito zařízeními. Úkolem koordinačního týmu je také asistence při uzavírání pracovněprávních vztahů, zajištění školení, zdravotních prohlídek a jiných formálních náležitostí. Důležitou rolí koordinačního týmu je i sběr zpětné vazby od studentů, abychom věděli, co můžeme zlepšovat my samotní, i zařízení, ve kterých studenti působí. V neposlední řadě je to podpora studentů formou materiální pomoci, zajišťujeme roušky, nebo například pití a jídlo pro studenty, kteří pracují na triáži. Členové koordinačního týmu také správují  facebookovou skupinu dobrovolníků a webové stránky www.trimed.cz/chcipomoci. Také pomáháme s prezentací práce našich dobrovolníků v médiích.

Nedílnou součástí práce koordinátorů je komunikace s veřejnými institucemi jako je Ministerstvo zdravotnictví ČR, Magistrát hlavního města Prahy, krajské úřady a také vedení Univerzity Karlovy a 3. LF UK. Snažíme se je co nejvíce informovat o našich aktivitách a zároveň sbírat požadavky ze stran těchto institucí tak, aby mohly být hladce naplněny. Jsme rádi, že se nám dostává podpory a důvěry z jejich strany.

4. Jaké mají studenti kompetence?

Většina studentů nastupuje do zdravotnického zařízení na pozici sanitář či ošetřovatel vykonávající pomocnou činnost pod odborným dohledem nebo přímým vedením nadřízeného pracovníka. Studenti magisterského oboru Všeobecného lékařství se stávají způsobilí k této práci po ukončeném 3. semestru studia a absolvování zkoušky z ošetřovatelské péče, studenti bakalářského oboru Všeobecné ošetřovatelství a Všeobecné sestry jsou způsobilí po dvou semestrech studia. Jejich pracovní náplň, a z ní vyplývající kompetence, se liší dle pracoviště, vše určují a odborně zaštiťují nadřízení pracovníci.

5. Co budete dělat, až vyčerpáte celou databázi studentů, kteří mohou pomáhat? Jaká bude potom náplň práce koordinačního týmu?

V momentě, kdy se začalo množství přihlášených dobrovolníků snižovat, jsme skrze studijní oddělení oslovili znovu všechny studenty s nabídkou zapojit se do dobrovolnické činnosti. To nám přineslo další potenciální pracovníky do zdravotnictví. V současné chvíli se snažíme zapojovat již „druhou vlnu“ dobrovolníků, anglicky mluvící studenty Všeobecného lékařství a studenty jiných zdravotnických oborů naší fakulty. Naše iniciativa začíná pomáhat s projekty, které s dobrovolnickou činností ve zdravotnických zařízeních přímo či nepřímo souvisí. Zajišťujeme distribuci dezinfekce do domovů sociální péče, zprostředkováváme rozvoz jídla a tekutin dobrovolníkům na triáži, pomáháme s rešeršemi odborných vědeckých článků pro lepší zvládání COVID-19 situace. Každým týdnem se spektrum projektů, které se snažíme spojit s naší činností, rozšiřuje. Jakmile tedy úplně vyčerpáme zásobu našich dobrovolníků, pravděpodobně se ještě nějakou dobu budeme věnovat těmto přidruženým aktivitám. Někteří koordinátoři už nyní pracují v nemocnici, jiní se na to chystají.

6. Na jakých pozicích studenti pomáhají?

Dobrovolnické aktivity studentů jsou velmi různorodé. Většina z nich pracuje ve zdravotnických zařízeních jako sanitáři nebo na tzv. triáži pacientů. To je proces zaměřující se na vyhodnocení rizika COVID-19 pozitivity příchozího pacienta na základě jeho příznaků, teploty a epidemiologické anamnézy. Děje se tak za účelem ochrany nemocničního personálu a dalších pacientů před potenciální nákazou zvenčí. Další studenti pracují na krizových infolinkách, a to na Krajských hygienických stanicích, na Státním zdravotnickém ústavu a na infolince 1212 Ministerstva zdravotnictví ČR. Také pomáhají na dispečinku Zdravotnické záchranné služby. Hlídání dětí zdravotnického personálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady je další projekt, na kterém se naši studenti podílí. V rámci iniciativy Švadlenky pro FNKV mnoho dobrovolníků tráví svůj čas u šicích strojů a šijí roušky pro fakultní nemocnici. Část studentů se také věnuje zpracovávání rešerší k vědeckým článkům určeným pro odbornou veřejnost.

7. Dostávají studenti za dobrovolnickou výpomoc peníze?

Finanční ohodnocení našich dobrovolníků je velmi individuální, ale většina studentů má s jednotlivými zdravotnickými zařízeními či infolinkami uzavřenou dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Tento formální pracovněprávní vztah je nezbytný z důvodu pojištění odpovědnosti, zajištění ochranných pomůcek, vstupního školení a zdravotní prohlídky.

8. Mají dobrovolníci dostatečné ochranné pracovní pomůcky?

Naši studenti mají vždy stejné množství ochranných pomůcek jako zbytek zaměstnanců na příslušných pracovištích. Informovali jsme všechny naše dobrovolníky, aby nás při jakémkoliv nedostatku ochranných pomůcek kontaktovali, abychom mohli obratem zajistit jejich dodání na příslušné pracoviště. Obecně se ale pracoviště snaží všem zaměstnancům i studentům zajistit ochranu v maximální možné míře. O akutním nedostatku na pracovištích nemáme momentálně žádné informace.

9. Jak probíhá v současné chvíli studium? Zvládají dobrovolníci zároveň práci a studijní povinnosti?

Od 11.3. na nařízení vlády byla zrušena prezenční forma výuky nejen na základních a středních školách, ale i na školách vysokých. Studenti 3. lékařské fakulty od toho dne přestali navštěvovat kontaktní výuku přímo v budově fakulty i odborné stáže v nemocničních zařízeních. Musíme zdůraznit, že zrušená je pouze kontaktní výuka. Fakulta v této době posílila výuku distanční. Distanční výuka je postavena na online přednáškách a seminářích, na kterých se v určitý čas setkávají studenti s vyučujícím a mohou diskutovat o probíraném tématu v online prostředí. Fakulta pro studenty dále připravila pracovní materiály včetně přístupu k zahraničním výukovým portálům, které využívají lékařské fakulty v celé Evropě.

Studijní povinnosti typu zakončení předmětů zkouškou nebo zápočtem jsou zachovány. Zkouškové období začíná zpravidla v červnu. Do jeho začátku jsou garanti předmětů povinní vytvořit metodiku a oznámit formu zkoušení, kterou zvolí pro své předměty. Časové možnosti studentů během dobrovolné činnosti jsou individuální. Studenti si nastavují směny tak, aby byli schopni zvládat výuku a studijní povinnosti, a zároveň kvalitně pomoci zdravotnickému zařízení.>

10. Jak je to s uložením pracovní povinnosti pro studenty lékařských fakult?

Pracovní povinnost byla vyhlášena dne 15. 3. 2020, ale prozatím nebyla realizována pro studenty zdravotnických oborů 3. lékařské fakulty. Stále chybí metodika od MZČR, jak správně pracovní povinnost realizovat. Je zde spousta otázek ohledně pojištění jak povolaných, tak institucí, odpovědnosti v případě poškození pacienta. Dále není vysvětleno, kdo by za studenty v případě povolání zodpovídal a jakým způsobem by jim byly hrazeny výdaje, kdo by zajišťoval ochranné pracovní pomůcky, ani kdo by studenty povolával, na jak dlouho a kam.
Koordinační buňka 3. LF UK spolupracuje s MZČR i Magistrátem hl. m Prahy. Veškeré požadavky těchto institucí byly efektivně a pružně naplněny domluvou, proto tedy nebylo nutné přistoupit k realizaci pracovní povinnosti. V 5. a 6. ročníku Všeobecného lékařství na 3. LF UK je dohromady zhruba 300 studentů. To však není množství povolatelných studentů, vzhledem k oprávněným výjimkám z pracovní povinnosti (péče o dítě, těhotné, osoby zdravotně nezpůsobilé). Nyní (15. 4. 2020) pracuje z řad studentů 3. LF UK přes 680 studentů. Toto množství více než dvakrát převyšuje studenty povolatelné pracovní povinností. K tomu naprostá většina našich dobrovolníků má s institucemi, ve kterých pomáhá, uzavřen pracovněprávní vztah, čímž jsou vyřešeny všechny otázky zmíněné v předchozím odstavci.

11. Uvažujete o zapojení zahraničních studentů?

Studenti anglického kurikula 3. LF UK projevili, stejně jako čeští studenti, touhu pomáhat v časech pandemie. V tuto chvíli mají zahraniční studenti vlastní koordinační tým. Aktuálně pracují na cizojazyčné asistenční telefonní lince, šijí roušky, vypracovávají ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví rešerše epidemiologických opatření v různých zemích světa a chystají se také na práci v nemocnici.

Asistenční linka vznikla pod hlavičkou 3. LF UK. Cílem je zodpovědět dotazy týkající se pandemické situace, nejen v angličtině, ale i ruštině, němčině, francouzštině, španělštině, arabštině a dalších jazycích. Na základě domluvy s asistenčními linkami pro občany ČR jsou na tuto linku odkazování anglicky mluvící volající. Bylo zodpovězeno již několik desítek dotazů. Máme pozitivní ohlasy i z některých ambasád, které si chválí možnost informovat své občany. Více podrobností o infolince najdete na https://praguevolunteering.cz/helpline.

První desítka proškolených anglických studentů v tuto chvíli čeká na umístění ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Vybráni byli studenti z posledních ročníků, kteří museli splnit e-learningový kurz z ošetřovatelství v českém jazyce, a poté vyplnit krátký jazykový test. Zahraniční dobrovolníci budou pracovat vždy s českými studenty, kteří je v práci řádně proškolí a budou jim pomáhat překonat jazykovou bariéru.

12. Jak velká je poptávka z nemocnic?

Již v počátcích naší iniciativy jsme denně odpovídali na desítky žádostí zdravotnických zařízení o personální podporu zveřejněných na facebookové skupině Dobrovolníci z řad studentů LF. V reakci na kupící se poptávku jsme vytvořili strukturovaný dotazník pro zdravotnická zařízení v personální tísni, který byl, prostřednictvím asociace zdravotnických zařízení a následně ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a krajskými úřady, opakovaně rozeslán do všech zdravotnických zařízení v ČR. Jeho výstup slouží jako databáze s konkrétními údaji o potřebném počtu a kvalifikaci dobrovolníků, možnosti zajištění ubytování a stravy a dalších podrobnostech. Databázi mají k dispozici organizační buňky všech lékařských fakult, Ministerstvo zdravotnictví a ve zúžené podobě i samotní studenti, aby si mohli najít práci ve zdravotnickém zařízení v blízkosti svého bydliště.

V současné chvíli je v databázi 110 zdravotnických zařízení, ve kterých již pomáhají studenti všech lékařských fakult. Fakultní a jiné velké nemocnice postupně požádaly o 80 až 120 dobrovolníků, velká krajská zařízení o více než 30 a menší regionální zařízení o zhruba 20 dobrovolníků. Díky databázi zdravotnických zařízení si uchováváme přehled nejen o umístěných studentech, ale také můžeme sledovat, jaká zařízení naši pomoc potřebují>

13. Spolupracujete i s mimopražskými zařízeními?

Ano. Ze začátku bylo cílem naší iniciativy obsadit naše studenty primárně do velkých pražských nemocnic, ve kterých se předpokládalo umístění COVID-19 pozitivních pacientů.

Postupně nás ale začala žádat o pomoc i menší zdravotnická zařízení mimo Prahu, která postupně přicházela o svůj personál z důvodu onemocnění pracovníků, či jejich karantény, nebo se na tento výpadek v rámci krizového plánu připravovala. Proto jsme naše studenty začali umisťovat i tam, abychom pomohli pokrýt tyto personální ztráty. Dle domluvy studentských komor akademických senátů všech lékařských fakult České republiky se v případě 3. LF UK jedná především o zdravotnická zařízení v blízkém okolí Prahy a zařízení Středočeského a Libereckého kraje. V současnosti však pomáhá mimo Prahu již 185 našich studentů, kteří se rozhodli pomáhat v místě svého bydliště a domluvili se s tamními nemocnicemi.

14. Jak jsou zapojeny ostatní nelékařské a zdravotnické obory?

V tuto chvíli naši nutriční terapeuti pracují v Nemocnici Na Františku a ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Dále jsou zapojeny zdravotní sestry, které pomáhají na sesterských pozicích už od začátku nouzového stavu. Studenti fyzioterapie našli své uplatnění na sanitářských pozicích. Výhodou 3. lékařské fakulty je navazující magisterský obor intenzivní péče. Studentky a studenti tohoto oboru jsou primárně specializováni k práci zdravotní sestry na jednotkách intenzivní a resuscitační péče.

15. Co dobrovolničení studentům přinese?

Není to jen dobrý pocit z toho, že pomáhají. Studenti mají možnost prohloubit své nabyté znalosti ve zdravotnickém zařízení, jehož provoz je ovlivněn pandemií. Získávají jedinečné zkušenosti. Dostávají se na místa, na která by se v průběhu studia pracovně nedostali, například na dispečink záchranné služby, nebo na „covidovidová“ oddělení. Mnozí dělají práci, kterou by v klasickém školním roce nikdy nezkusili, například práci na infolinkách nebo na různých manažerských pozicích. Dobrovolníci si své pracovní místo většinou sami volí, tudíž tak mohou naplno využít své kompetence, talent a potenciál. Studenti také tímto způsobem mohou splnit své povinné praxe, které jsou nutné pro skládání státnic a k postupu do dalších ročníků.

Nynější situace spojila lidi, kteří by se jinak nepotkali, vznikají nová přátelství, tvůrčí týmy, navazují se kontakty se státními institucemi, vytvářejí se inovativní počítačové programy, rodí se originální nápady, které mají přesah do budoucna. Dobrovolníci jsou inspirativní komunitou, která pomáhá se zvládáním této složité situace nejen zdravotníkům, ale i běžným občanům.

16. Nakazil se někdo ze studentů během dobrovolnické výpomoci?

Zatím o žádném nakaženém studentovi z řad 3. LF UK nevíme. Situaci se snažíme průběžně monitorovat, s dobrovolníky jsme v pravidelném kontaktu. Už několik studentů odešlo do preventivní karantény, ale u nikoho z nich nebyla nákaza zatím potvrzena.

FAQ ke stažení (PDF)
Návrat na úvodní stránku

Média a sponzoři

Napsali o nás

Podpořili nás

Logo sponzora
Logo sponzora
Logo sponzora
Logo sponzora
Logo sponzora
Logo sponzora